Oferowane wsparcie

OFERUJEMY WSPARCIE W PROJEKCIE W RAMACH

Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 100% Uczestników/czek projektu

Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 100% Uczestników projektu

  1. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej -wsparcie grupowe, 12 h dydaktycznych wsparcia na osobę
  2. Warsztaty radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi – 12 h dydaktycznych wsparcia na osobę
  3. Warsztaty indywidualne o tematyce według potrzeb UP- 4 h zegarowe wsparcia na osobę

Poradnictwo specjalistyczne dla 100% Uczestników projektu:

  1. a) poradnictwo socjalne – wsparcie indywidualne 4h zegarowe wsparcia
  2. b) poradnictwo psychologiczne -– wsparcie indywidualne 4 h zegarowe wsparcia na osobę
  3. c) wsparcie specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami- wsparcie trenera aktywności ON/trenera pracy

Pośrednictwo pracy – dla 100% Uczestników/czek projektu – 8 h zegarowych wsparcia na osobę (wsparcie obligatoryjne)

Szkolenia zawodowe – dla 100 % Uczestników/czek projektu 120 h dydaktycznych wsparcia na osobę

Katalog planowanych szkoleń:

  1. Pracownik administracyjno-biurowy
  2. Kadry i płace
  3. Sprzedawca/Telemarketer

Staże zawodowe– dla średnio 68 Uczestników/czek projektu (wsparcie fakultatywne, decyduje ścieżka reintegracji)- 3 miesięczne

Realizator projektu zobowiązuje się do zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego niezbędnego do realizacji w/w wsparcia oraz innych usług bezpośrednio z nimi związanych.

 

Każdy z Uczestnik/czka ma możliwość otrzymać materiały szkoleniowe (notes, długopis), materiały dydaktyczne (skrypty/podręczniki), wyżywienie, zwroty kosztów dojazdu, w przypadku szkoleń/staży: stypendium szkoleniowej/stażowe, ubezpieczenie, zaświadczenia o kończeniu szkolenia, dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych/kompetencji zawodowych