Oferowane wsparcie

OFERUJEMY WSPARCIE W PROJEKCIE W RAMACH

Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 100% Uczestników/czek projektu

Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 100% Uczestników projektu

  1. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej -wsparcie grupowe, 12 h dydaktycznych wsparcia na osobę
  2. Warsztaty radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi – 12 h dydaktycznych wsparcia na osobę
  3. Warsztaty indywidualne o tematyce według potrzeb UP- 4 h zegarowe wsparcia na osobę

Poradnictwo specjalistyczne dla 100% Uczestników projektu:

  1. a) poradnictwo socjalne – wsparcie indywidualne 4h zegarowe wsparcia
  2. b) poradnictwo psychologiczne -– wsparcie indywidualne 4 h zegarowe wsparcia na osobę
  3. c) wsparcie specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami- wsparcie trenera aktywności ON/trenera pracy

Pośrednictwo pracy – dla 100% Uczestników/czek projektu – 8 h zegarowych wsparcia na osobę (wsparcie obligatoryjne)

Szkolenia zawodowe – dla 100 % Uczestników/czek projektu 120 h dydaktycznych wsparcia na osobę

Katalog planowanych szkoleń:

  1. Pracownik administracyjno-biurowy
  2. Kadry i płace
  3. Sprzedawca/Telemarketer

Staże zawodowe– dla średnio 68 Uczestników/czek projektu (wsparcie fakultatywne, decyduje ścieżka reintegracji)- 3 miesięczne

Realizator projektu zobowiązuje się do zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego niezbędnego do realizacji w/w wsparcia oraz innych usług bezpośrednio z nimi związanych.

Uczestnik/czka ma możliwość otrzymać materiały szkoleniowe (notes, długopis), materiały dydaktyczne (skrypty/podręczniki), wyżywienie, zwroty kosztów dojazdu (wyłącznie dla osób zamieszkującym poza miejscem (miasto,wieś), w którym realizowane jest wsparcie), w przypadku szkoleń/staży: stypendium szkoleniowej/stażowe, zaświadczenia o kończeniu szkolenia, dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych/kompetencji zawodowych

Informujemy, że za udział w zajęciach indywidualnych oraz szkoleniach, Uczestnik Projektu ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu maksymalnie do kwoty 15 zł  za osobodzień. Na stażu zawodowym zaś  Uczestnik Projektu ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu maksymalnie do kwoty 40 zł za każdy miesiąc odbywania stażu. Zwrot kosztów dojazdu odbywa się na podstawie rzeczywiście poniesionego kosztu przez Uczestnika Projektu, po weryfikacji przez Realizatora Projektu przedłożonych w Biurze Projektu dokumentów wraz z listami obecności na zajęciach.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zaświadczenie od przewoźnika