Rekrutacja

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie informowała o możliwości przystąpienia do projektu zarówno mężczyzn jak i kobiet, prowadzona będzie w okresie 06.2022-02.2023 r. do zebrania ostatniego/ej Uczestnika/czki projektu.

Rekrutacja prowadzona terenie woj. mazowieckie powiatów objętych wsparciem w postaci rund rekrutacyjnych 7 rund rekrutacyjnych, 1 runda x średnio 12Uczestników.

Rekrutacja do projektu będzie przebiegać w dwóch etapach:

I etap: ocena formalna – kompletność i kwalifikowalność dokumentów rekrutacyjnych- (zgodnie z opisem Uczestników/czek projektu- patrz. regulaminu projektu),

II etap: przyznanie punktów za spełnienie kryteriów strategicznych:

  1. płeć – Kobiety – 2 pkt.,
  2. osoby zamieszkujące obszary wiejskie-3pkt.
  3. osoby biernej zawodowo – 2pkt.
  4. osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie)- 2pkt
  5. osoby/rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020- zakres dla tych os. nie będzie powielał działań, które dana os./rodzina otrzymała/łuje z PO PŻ w ramach działań towarzysz., w których mowa w PO PŻ -5pkt.
  6. osoby/rodziny zagrożone U/WS doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek -5pkt.
  7. osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniem rozwojowym (w rozum. zgodnym z MKChiPZ)- 5 pkt.
  8. osoby/rodziny z obszarów objętych programem rewitalizacji- 5pkt.

Łącznie 84 osoby z największą liczbą punktów w ramach danych rund rekrutacyjnych weźmie udział w proj.

W procesie rekrutacji powstaje lista podstawowa i rezerwowa oddzielne dla każdej rundy rekrutacyjnej z podziałem na płeć w oparciu o liczbę zebranych punktów, w przypadku równoległej punktacji po osiągnięciu zaplanowanej struktury GD decydują kolejno kryteria strategiczne.

Osoby z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie w przypadku zwolnienia się miejsc z listy podstawowej do 30% wsparcia proj.

Po zakwalifikowaniu do projektu, każdy z Uczestników zobowiązany jest do podpisania Oświadczeń wymaganych przez Realizatora projektu wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

_Pakiet rekrutacja-kopia