INSPIRES Sp. z o. o. wraz z Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw realizuje projekt pt. Zmiana na lepsze ! w ramach Osi priorytetowej 11.1. Aktywne włączenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 09.2022-09.2023r.

Kwota dofinansowania: 1 416 789,06 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 1 416 789,06 PLN
Dofinansowanie z Budżetu państwa: 0,00 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

CELEM PROJEKTU jest: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 84os. z niepełnosprawnościami niezatrudnionych zagrożonych Ubóstwem/wykluczeniem społecznym z pow.m.Lublin, lubelski, lubartowskiego, chełmskiego, m.Chełm, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego woj.lubelskiego w wieku powyżej 18 roku życia do 09.2023r. przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Osoby niezatrudnione z niepełnosprawnościami zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 roku życia z powiatu m.Lublin, lubelski, lubartowskiego, chełmskiego, m.Chełm, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego woj.lubelskiego.

W szczególności:

  • Kobiety
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
  • osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną, psychiczną
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie)
  • osoby bierne zawodowo
  • osoby korzystające z PO PŻ
  • osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym z więcej niż jednego powodu
  • osoby z obszarów rewitalizacji